2018 Portland Veterans Day Parade – 44th Annual

HÌNH ẢNH CQN VNCH DIỄN HÀNH LỄ C ỰU CHIẾN BINH HOA KỲ TẠI PORTLAND OREGON

.

Slide show

………………………………….

More Photos By Mary Nguyen 

MORE PHOTOS AT MARY NGUYEN’S ALBUM