3. NGUYỆN VĂN PHẢY’S WEB

Website của Cựu SVSQHQ Khóa 24/NT

Trang website có hàng ngàn bài vở, tài liệu, bài viết, bút ký, hồi ký rất giá trị. Một công trình biên soạn, cập nhật hết sức công phu. Dưới đây là những tiết mục chính:

TÀI LIỆU HẢI QUÂN:

Xem những tiết mục khác, xin mời vào trang website chính của CH Nguyễn Văn Phảy (Đức Quốc) tại:

http://navygermany.gerussa.com/